Sverige har faktiskt utmärkta förutsättningar för att odla hälsosam mat. Om vi avstår från att tillföra gifter till vår mark, skapar vi en grund för att bli det land där maten är fri från kemikalier och rik på näring. Detta har inte bara positiva effekter för vår egen befolkning utan gör även svensk mat attraktiv för människor runt om i världen.

Vårt klimat, med tydliga årstider inklusive vinter och sommar, ger optimala förutsättningar för att bedriva odling utan att förlita sig på kemiska bekämpningsmedel och gödningsmedel. Genom att dra nytta av vårt naturliga klimat skapar vi en miljö där hälsosam och hållbar matproduktion kan trivas.

Genom att främja giftfri odling i Sverige kan vi inte bara gynna vår egen befolkning med näringsrik mat utan också positionera oss som föregångare när det gäller att tillhandahålla högkvalitativ, hållbar och eftertraktad mat globalt sett.

Ekologisk odling innebär att växter odlas utan användning av bekämpningsmedel för ogräshantering, insekticider eller tillväxtreglerande kemikalier. Dessutom undviks konstgödsel, en produkt som kräver fossila bränslen för framställning. Denna metod av odling avlägsnar bördiga mark och växter från påverkan av främmande kemikalier under tillväxtprocessen. Genom att avstå från gifter och konstgödsel undviker vi att belasta odlingsjorden med ämnen som kan påverka både marklivet och kolhalten i marken.

Konstgödsel förbrukar kol när den omvandlas till näringsämnen för växter. För dem som värnar om att skydda naturen från gifter, bevara insekters livsmiljö, och undvika negativ påverkan på jordens kolhalt och bördighet, är ekologisk odling ett hållbart alternativ. Genom att odla och köpa ekologiskt kan vi minimera risken för kemikaliepåverkan i naturen, säkerställa en hälsosam jord och vattnets kvalitet samt undvika att konsumera kemikalier i vår mat.

Regenerativ odling är en hållbar metod där naturens resurser och näring återförs till odlingsjorden för att stärka kolhalten och förbättra näringsinnehållet. Det finns olika sätt att uppnå detta, men generellt innefattar regenerativ odling följande åtgärder:

  1. Beväxt mark: Att hålla marken täckt med växtlighet.
  2. Återföring av odlingsrester till jorden.
  3. Främjande av mikrober och mycelium för att stödja jordens hälsa.
  4. Stöd för fotosyntesen hos växande grödor.
  5. Skapande av en balanserad ekosystem där maskar, insekter och andra organismer har tillgång till naturlig näring.
  6. Minimerad jordbearbetning för att bevara och skydda jordstrukturen.

På så vis främjar regenerativ odling en hållbar och harmonisk miljö där jordens naturliga processer får blomstra.

Absolut, det är precis vad vi implementerar här på Hasta. Vi har framgångsrikt integrerat regenerativa system med vår ekologiska odling.

Ekologisk odling markerar en betydande första steg mot hållbarhet genom att eliminera användningen av främmande kemikalier. Genom att avstå från bekämpningsmedel och konstgödsel strävar man efter att odla i harmoni med naturen och minimera negativa påverkningar på miljön.

För att ytterligare stärka och förlänga dessa hållbarhetsinsatser integreras på Hasta även ett regenerativt odlingssystem. Detta system fokuserar på att återställa och förstärka jordens hälsa genom att främja naturliga ekosystemprocesser. Genom att bevara markens struktur, främja biologisk mångfald och återföra organiskt material till jorden, strävar man efter att skapa en odlingsmiljö som inte bara är ekologisk utan också regenerativ. Denna holistiska strategi syftar till att skapa långsiktig hållbarhet och gynna både den aktuella odlingen och de kommande generationerna genom att främja jordens långsiktiga vitalitet och fruktbarhet.

Självklart! Vi arbetar aktivt med att införa en QR-kodsystem för våra produkter, som kommer att erbjuda en detaljerad och transparent vy över var varan kommer ifrån. Detta blir särskilt betydelsefullt om produkten inte har odlats här på Hasta.

Genom att skanna QR-koden får kunderna tillgång till värdefull information om ursprunget för varan, inklusive vilken gård den kommer ifrån. Denna initiativ syftar till att främja öppenhet och skapa en närmare koppling mellan konsumenten och ursprunget för de produkter de väljer att köpa. På så vis strävar vi efter att stödja och uppmuntra en medveten konsumtion, där kunderna kan fatta informerade beslut om sina inköp och samtidigt uppskatta det arbete som ligger bakom varje produkt.

Vi har implementerat en hållbar praxis där våra maskiner drivs med fossilfritt bränsle. Genom att göra detta strävar vi efter att minska vår påverkan på miljön och samtidigt bidra till övergången till mer hållbara energialternativ. Genom att anta fossilfritt bränsle som drivkraft för våra maskiner minskar vi utsläppen av växthusgaser och stödjer en mer ansvarsfull och hållbar användning av resurser inom vår verksamhet. Detta är en del av vårt engagemang för att minimera vår miljöpåverkan och främja en mer hållbar framtid.

Vi har integrerat solpaneler som primärt förser oss med den elektricitet vi behöver. När solpanelerna inte producerar ström, kommer elen vi använder utifrån och den är av fossilfri och grön karaktär. Genom att kombinera solenergi med extern fossilfri el strävar vi efter att optimera vår användning av förnybara energikällor och därigenom minska vår totala miljöpåverkan. Denna hållbara energiförsörjning är ett viktigt steg i vårt engagemang för att minimera vår klimatpåverkan och främja övergången till mer miljövänliga energialternativ.

Närodlat är en term som syftar på odling som sker i närheten av konsumenten. Detta begrepp i sig ger dock ingen klar indikation om miljöpåverkan. Närdlat ekologiskt, å andra sidan, går ett steg längre och ger en mer omfattande bild.

När vi talar om närodlat ekologiskt, betonar vi inte bara närheten till konsumenten utan också de miljömässiga fördelarna. Det innebär att produkterna inte bara är odlade i närheten utan också under ekologiska principer, vilket innebär att odlingen är fri från kemiska bekämpningsmedel och syntetiska gödningsmedel.

Fördelarna med närodlat ekologiskt sträcker sig bortom enkel geografisk närhet. Genom att minimera transportavstånd minskar man koldioxidutsläppen och främjar samtidigt lokala ekonomier. Dessutom innebär frånvaron av främmande kemikalier i odlingen en lägre belastning på både miljön och konsumentens hälsa. Således ger närodlat ekologiskt en mer holistisk och hållbar syn på odling, där både närhet och miljövänlighet vägs in.

Det påstås av vissa att maten inte räcker om vi avstår från att använda kemikalier eller konstgödning. Vi på Hasta anser dock att den enda hållbara vägen för att säkra en tillräcklig matförsörjning är att investera i utvecklingen av vår odlingsjord. Genom att använda regenerativa metoder kan vi inte bara upprätthålla, utan också förbättra jordens fruktbarhet för framtida generationer.

I regenerativ odling strävar vi efter att skapa en symbios mellan grödorna och den naturliga miljön. Genom att minimera användningen av kemikalier och istället arbeta med naturens egna processer, skapar vi en hälsosam och hållbar ekosystem. Detta inte bara säkerställer goda skördar idag utan stärker också våra odlingsmarker och bevarar de naturliga krafterna i vår natur. Resultatet är en långsiktig och pålitlig matförsörjning som respekterar och gynnar både miljön och kommande generationer.

Absolut. Mjölet vi använder till vårt glutenfria bröd framställs huvudsakligen från ärtor och andra delar av våra grödor. Alla dessa ingredienser har naturligt höga proteinhalter, vilket resulterar i ett bröd med en betydande mängd protein. Genom att välja ärtmjöl och andra näringsrika delar av våra grödor strävar vi efter att inte bara erbjuda en glutenfri produkt utan också berika den med näringsämnen och protein. Detta gör vårt bröd inte bara till ett gott alternativ för dem med glutenintolerans utan också till en näringsrik och proteinrik val för alla som söker hälsosammare brödalternativ.

Självklart, vi har möjligheten att odla proteinrika grödor här i Sverige och det är precis det vi fokuserar på här på Hasta. Gråärtan och bönor är exempel på grödor med högt proteininnehåll som vi framgångsrikt kan odla lokalt. Dessutom är havre och bovete också betydande källor till protein.

Vi tror starkt på att täcka vårt proteinbehov genom inhemsk produktion, och det finns många fördelar med detta tillvägagångssätt. Importen av soja, speciellt för användning som foder och livsmedel, har hållbarhetsfrågor som många ifrågasätter, inklusive oss här på Hasta. Genom att satsa på lokala proteinrika grödor strävar vi inte bara efter att öka vår självförsörjning utan också att minska vår beroende av importerade grödor med oklar hållbarhetsprofil. Detta är ett steg mot en mer hållbar och lokal matproduktion.

Absolut. Gluten spelar en central roll i att ge brödet dess luftighet och struktur. När man använder glutenfritt mjöl måste man istället tillsätta något som kan skapa en liknande effekt, och vi strävar efter att göra detta på ett ekologiskt sätt. Det innebär att vi väljer noggrant vilka ingredienser vi tillsätter för att bibehålla kvaliteten och smaken hos våra produkter.

En av fördelarna med vår breda repertoar av grödor är att vi kan framställa mjöl från olika källor. Detta ger oss möjligheten att skapa ett ekologiskt mjölutbud som inte bara möter de glutenfria kraven utan också bevarar näringsvärde och smakprofil. Vi strävar efter att integrera dessa ekologiska och hållbara metoder för att skapa bröd och produkter som inte bara är näringsrika utan också gynnar miljön och konsumenternas hälsa.

Frågan om ekologisk mat är dyrare har en komplex dynamik. Om vi fokuserar enbart på den initiala kostnaden vid inköp i butiken kan ekologisk mat verka dyrare på kort sikt. Dock anser vi på Hasta att det är viktigt att överväga ett mer långsiktigt perspektiv.

Sett över tid bedömer vi att ekologiskt jordbruk faktiskt blir mycket kostnadseffektivt, särskilt när man tar hänsyn till riskminimering och fördelarna för kommande generationer. Genom att undvika användningen av kemikalier och syntetiska gödningsmedel bidrar ekologisk odling till att bevara markens kvalitet och biologiska mångfald. Detta kan leda till minskad risk för miljöförstöring och negativa hälsoeffekter.

På längre sikt skapar ekologiskt jordbruk en mer hållbar matproduktionsmodell som gynnar både nuvarande och framtida generationer genom att bevara naturens resurser och skapa en hälsosammare miljö. Så även om den direkta kostnaden vid inköp kan vara högre, kan den långsiktiga nyttan och riskminimeringen göra ekologisk mat mer ekonomiskt överkomlig och hållbar.

Absolut, det är fullt möjligt. Genom att justera mängden vatten kan du skapa olika konsistenser och smaker, från en uppfriskande drink till en mustig gröt eller en näringsrik välling, och allt däremellan. Det är en flexibel process som anpassas efter dina preferenser. Dessutom kan drycken serveras kall eller varm, beroende på ditt eget smakönskemål och behov. På detta sätt kan du utforska och anpassa mjöl och vatten-blandningar för att skapa olika läckra och anpassningsbara drycker och måltider.

“If agriculture goes wrong, nothing else will have a chance to go right.”

– M S Swaminathan